INVITATIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA DESCHISA

2 martie 2015
By

R.A.A.D.P.P organizeaza licitatie publica deschisa competitive, cu stigare, cu adjudecare la cel mai mare pret oferit, in vederea inchirierii pe o durata de 3 ani a spatiului situat in Cluj-Napoca, str. Fantanele nr. 3, jud.Cluj. invitatie participare documentatie de inchiriere plan parter

Read more »

Organizare de concurs

26 februarie 2015
By

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor funcţii contractuale de execuţie, vacante in statul de funcţii. 1. Denumirea postului vacant:  Mecanic utilaj- 1 post – in cadrul biroului administrare si exploatare drumuri, siguranta circulatiei; 2. Probele stabilite pentru concurs : a) selecţia dosarelor de inscriere; b) interviu; 3. Condiţii generale pentru ocuparea posturilor vacante : 3.1. Studii medii liceale; 3.2. vechime in munca minim 10 ani; 3.3. capacitatea deplină de exerciţiu; 3.4. stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestă pe bază de documente medicale; 3.5. persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu departamentul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 4. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs, cu precizarea postului vacant pentru care se depune dosarul; b) copia actului de identitate; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale

Read more »

Invitatie de participare

25 februarie 2015
By

Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Cluj solicita oferte de pret de la persoane fizice/juridice autorizate pentru lucrari de reparatii interioare constructii (spatii cu destinatia de birouri), la sediul administrativ situat pe str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53-55, Cluj-Napoca. Obiectul achizitiei directe: Incheierea unui CONTRACT DE LUCRARI pentru executarea unor lucrari de renovare a spatiilor de la parter. Destinatia acestor spatii va fi de birouri, in sediul administrativ situat pe str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53-55, Cluj-Napoca. Tarifele ofertei, nu vor fi modificate sau ajustate pe toata perioada de derulare a contractului. Autoritatea contractanta are dreptul de a opta(daca este cazul) pentru achizitionarea ulterioara de lucrari similare suplimentare prevazute in contractul atribuit initial, care nu vor depasi 20% din valoarea contractului initial. Oferta: Propunerea financiara va contine pretul unitar/unitatea de masura si se va intocmi dupa vizualizarea spatiului impreuna cu reprezentantii R.A.A.D.P.P. a jud. Cluj Atasam invitatiei de participare Anexa 1, in vederea completarii preturilor unitare si totale conform capitolelor de lucrari. La CONTRACTUL DE LUCRARI se va anexa Devizul oferta cu cantitatile de lucrari solicitate in Anexa 1. Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitati de lucrari real executate. Oferta se va depune la

Read more »

Invitatie de participare

18 februarie 2015
By

invitatie de participare anexe

Read more »

Anunt – Achizitie Directa

26 ianuarie 2015
By

anunt-achizitie-directa-1 anunt-achizitie-directa-2

Read more »

Invitatie de participare

26 ianuarie 2015
By

Oferta de pret pentru lucrari de expertiza tehnica invitatie

Read more »

Informare privind autorizatia de construire pentru : Pod pe DJ 105 T Comuna Sanpaul

22 ianuarie 2015
By

autorizatie-de-construireautorizatie-de-construire

Read more »

Anunt

19 ianuarie 2015
By

anunt

Read more »

ANUNT

6 ianuarie 2015
By

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor funcţii contractuale de execuţie, vacante in statul de funcţii. 1. Denumirea postului vacant:  referent de specialitate – 1 post – in cadrul compartimentului evidenta si viabilitate patrimoniu;  tehnician constructor/inginer CCIA – 1 post – in cadrul serviciului diriginti de santier;  inginer autorizat ca diriginte de şantier – 1 post – in cadrul serviciului diriginti de santier. 2. Probele stabilite pentru concurs : a) selecţia dosarelor de inscriere; b) concurs şi/sau interviu; 3. Condiţii generale pentru ocuparea posturilor vacante : 3.1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 3.2. cunoştinţe de operare pe calculator – cel puţin nivel mediu; 3.3. capacitatea deplină de exerciţiu; 3.4. stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestă pe bază de documente medicale; 3.5. persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu departamentul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu

Read more »

ANUNT

29 decembrie 2014
By

anunt

Read more »

INVITATIE DE PARTICIPARE

16 decembrie 2014
By

Servicii de consultanta in achizitii publice

Read more »

anunt

2 decembrie 2014
By

anunt achizitie directa anunt

Read more »

Invitatie de participare

19 noiembrie 2014
By

Solicitare oferte de pret pentru lucrari de instalatii : Pozare conducte apa in spatial de 73,2 mp. invitatie de participare

Read more »

Organizare Concurs

13 noiembrie 2014
By

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuţie, vacante in statul de funcţii. 1. Denumirea postului vacant: - tehnician mecanic -1 post – in cadrul departamentului operational cu jumatate de norma; 2. Probele stabilite pentru concurs : a) selecţia dosarelor de inscriere; b) concurs şi/sau interviu; 3. Condiţii pentru ocuparea postului vacant : - studii medii / diploma de bacalaureat - capacitatea deplină de exerciţiu; - stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestă pe bază de documente medicale; 4. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs, cu precizarea postului vacant pentru care se depune dosarul; b) copia actului de identitate; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea; e) cazierul judiciar; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către

Read more »

situatii financiare anuale la 31_12_2013

11 noiembrie 2014
By

situatii financiare anuale la 31_12_2013

Read more »

raport audit financiar 2013

11 noiembrie 2014
By

raport audit financiar 2013

Read more »

raportare contabila la 30_06_2014

11 noiembrie 2014
By

raportare contabila la 30_06_2014

Read more »

Organizare de concurs

28 octombrie 2014
By

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată determinată şi nedeterminată, a unor funcţii contractuale de execuţie, vacante in statul de funcţii. 1. Denumirea posturilor vacante: 1.1. consilier juridic -1 post – in cadrul departamentului dezvoltare pe durată determinată; 1.2. mecanic utilaj – 2 posturi – in cadrul departamentului operaţional; 1.3. muncitor necalificat – 2 posturi – in cadrul departamentului operaţional. 2. Probele stabilite pentru concurs : a) selecţia dosarelor de inscriere; b) concurs şi/sau interviu; c) pentru funcţiile de la pct. 1.2 şi 1.3 după selecţia de dosare se va organiza o probă practică. 3. Condiţii generale pentru ocuparea postului vacant de la punctul 1.1. : 3.1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 3.2. cunoştinţe de operare pe calculator – cel puţin nivel mediu; 3.3. capacitatea deplină de exerciţiu; 3.4. stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestă pe bază de documente medicale; 3.5. persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu departamentul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,

Read more »

Organizare de concurs

17 octombrie 2014
By

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor funcţii contractuale de execuţie, vacante in statul de funcţii. 1. Denumirea posturilor vacante: 1.1. referent de specialitate 1 post – in cadrul departamentului operaţional – Birou B.A.E.D.; 1.2. referent de specialitate 1 post – in cadrul departamentului operaţional – Birou Gestiune Patrimoniu; 1.3. femeie de serviciu – 2 posturi – in cadrul compartimentului administrativ, servicii. 2. Probele stabilite pentru concurs : a) selecţia dosarelor de inscriere; b) concurs şi/sau interviu. 3. Condiţii generale pentru ocuparea posturilor vacante 1.1. şi 1.2. : 3.1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 3.2. cunoştinţe de operare pe calculator – cel puţin nivel mediu; 3.3. capacitatea deplină de exerciţiu; 3.4. stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestă pe bază de documente medicale; 3.5. persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu departamentul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,

Read more »

Organizare de concurs

17 octombrie 2014
By

Organizarea de CONCURS in data de 23.10.2014 ora 10,00 la sediul regiei din Cluj-Napoca (str. Alexandru Vaida Voievod nr.53-55), pentru ocuparea: - 1 post de secretara dactilografa (cod COR 412002) Cerinte: – Studii medii – Vechime in munca minim 2 ani. Documente necesare pentru intocmirea dosarului de concurs: a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; Informatii suplimentare la telefon nr.0264/594262 sau la sediul regiei Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod nr.53-55, zilnic intre orele 8,00-15,00. Depunerea dosarelor se va face la sediul regiei, str. Aviator Badescu nr. 3-5, Biroul Resurse Umane Data

Read more »