ORGANIZARE DE CONCURS

14 aprilie 2014
By

Organizarea de CONCURS in data de 21.05.2014 ora 10,00 la sediul regiei din Cluj-Napoca(Aviator Badescu nr. 3-5), pentru ocuparea: - 1 post defemeie de serviciu, Compartimentul Administrativ Servicii, Cluj- Napoca, jud.Cluj. Cerinte: Studii medii. Disponibilitate privind orele de program. Vechime in munca 5 ani. Documente necesare pentru intocmirea dosarului de concurs: a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; Informatii suplimentare la telefon nr.0264/594262 sau la sediul regiei Cluj-Napoca, str. Aviator Badescu Nr. 3-5 , zilnic intre orele 8,00-15,00. Depunerea dosarelor se va face la sediul regiei, str. Aviator Badescu nr. 3-5,

Read more »

Invitatie de participare

11 aprilie 2014
By

anunt

Read more »

Anunt de atribuire

3 aprilie 2014
By

ANUNT DE ATRIBUIRE(1)

Read more »

ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂ

27 februarie 2014
By

indicatoare

Read more »

ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂ

27 februarie 2014
By

vopsea

Read more »

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj Anunţa Organizarea de Concurs

17 februarie 2014
By

Organizarea de CONCURS in data de 01.04.2014 ora 10:00 la sediul regiei din Cluj-Napoca (Aviator Badescu nr. 3-5), pentru ocuparea: - 1 post de “instalator apa canal”, Biroul Gestiune Patrimoniu, Cluj- Napoca,  jud.Cluj. - 1 post de “tamplar universal”, Biroul Gestriune Patrimoniu, Cluj- Napoca, jud.Cluj. Cerinte:   –        Certificat/Diploma de absolvire a cursului de calificare pentru meseria respectiva. –         Disponibilitate privind orele de program; –        Vechime in specialitate minim 5 ani; –        Studii medii;   Documente necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului R.A.A.D.P.P. al jud. Cluj.  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;  d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;  e) cazierul judiciar  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;  g) curriculum vitae; Informatii suplimentare

Read more »

Anunţ de atribuire

24 ianuarie 2014
By

Anunţ de atribuire a contractului de achiziţe publică având ca obiect servicii de curăţenie

Read more »

ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂ

13 decembrie 2013
By

Servicii dede curatenie pentru spatiile comune din imobilul situat in Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 40 În atenţia operatorilor economici interesaţi   1. Autoritatea contractantă: Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Badescu, nr. 3-5, cod postal 400082; 2. Obiectul achiziţiei: Servicii dede curatenie pentru spatiile comune din imobilul situat in Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 40;  3. Modul de achiziţionare: achiziţie directă; 4. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut; 5. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 06.01.2014, ora 15:00; 6. Adresa la care se depun ofertele: Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Badescu, nr. 3-5, cod postal 400082. La intocmirea ofertelor se va tine cont de Ordinul Ministerului Sanatatii Nr. 261 din  6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare. Spatiile comune pentru care se va incheia contractul de servicii sunt in suprafata totala de aproximativ 200 mp: -         parter- holuri, sala de asteptare, grup sanitar pacienti; -         etajul I- hol, sala de asteptare, grup sanitar pacienti, grup sanitar personal medical; -         etajul II- hol, sala

Read more »

Anunt atribuire

3 decembrie 2013
By
Anunt atribuire

Anunt de atribuire privind incheierea acordului cadru avand ca obiect: Servicii de auditor energetic pentru obtinerea  Certificatelor de Performanta Energetica  pentru imobilele in care se desfasoara activitate medicala si activitate medicala conexa, proprietate privata a jud. Cluj, cod CPV-71314300-5 auditori energetici pentru cladiri

Read more »

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE

20 noiembrie 2013
By

    Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr.3-5, telefon 0264/ 598801, fax. 0264/ 594262,  prin prezenta Invitaţie de Participare la Licitaţie, aduce la cunoştinţă publică faptul că în ziua de 02.12.2013  ora __10,00_  organizeaza la sediul Regiei  Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat a judetului Cluj,  licitaţie publică deschisă competitivă, cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ oferit, în vederea închirierii pe o durată de 3 ani a spaţiului de 73,24 mp, situat in Cluj-Napoca, str. Fantanele nr. 3, jud. Cluj.             Destinaţia spaţiului de închiriat este pentru desfăşurarea de activităţi medicale si activităţi medicale conexe, în conformitate cu legislaţia în vigoare.               La licitaţie pot participa persoanele care desfăşoară activitate medicală sau activitate medicală conexă, care au intrat în posesia caietului de sarcini şi fac dovada că au constituit garanţia de participare.             Garanţia de participare la licitatie în cuantum de 1.700 lei, este obligatorie şi se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, virament bancar (cu condiţia confirmării de la bancă până la data deschiderii ofertelor) sau în numerar la caseria R.A.A.D.P.P. a jud. Cluj.              Documentaţia de închiriere

Read more »

INVITATIE DE PARTICIPARE

22 octombrie 2013
By

 Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Cluj, solicita oferte de pret de la auditori energetici atestati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, pentru achizitionarea serviciului de expertizare energetica a unor cladiri existente.  In vederea stabilirii performantei energetice a cladirilor se vor emite  Certificatele de Performanta Energetica in conformitate cu Legea nr. 372/13.XII.2005  pentru urmatoarele imobile aflate in proprietatea Consiliului Judetean Cluj si in administrarea R.A.A.D.P.P. Cluj, dupa cum urmeaza:   LOT I :   1.     Micropoliclinica Gheorgheni, str. Baita nr.9 (P+E)         12 cabinete+ 2 spatii inchiriate, Su=653,66 mp      2.  Cabinete medici de familie, Bd. 21 Decembrie 1898 (P)         3 cabinete, Su= 97,5 mp      3.  Dispensar medical,  str. Galaxiei nr. 13 (D+P), cabinete medicale la           Parter, 4 cabinete +1 spatiu inchiriat, Su=283.78 mp      4.  Policlinica III Horeamed, str. Horea nr. 40(P+3 E)         18 cabinete, Su= 771,61 mp   LOT II :   1.     Dispensar medical,  str. Fantanele nr. 3(P+E)          9 cabinete+1 spatiu inchiriat, Su= 625,19 mp   2.     Cabinete medicale de familie, str. Gr. Alexandrescu nr.5 (P+E)-         8 cabinete, Su= 574,05 mp 3.     Dispensar  medical, str. Padin nr. 20 (P)         8 cabinete, Su=326,74 mp

Read more »

Anunt angajare Sef Birou (consilier juridic) in cadrul Biroul Juridic Resurse Umane Secretariat si Salarizare

21 octombrie 2013
By

RAADPP al jud. Cluj anunta  organizarea de   CONCURS in data de 05.11.2013, ora 10,00,  la sediul regiei din Cluj-Napoca , str.Aviator Badescu, nr.3-5, pentru ocuparea: -       1 post Sef Birou (consilier juridic) in  cadrul  Biroul Juridic Resurse Umane Secretariat si Salarizare, Cerinte: -       Studii superioare / diploma de licenta -       Vechime in specialitate minim 1 an -       Disponibilitate privind orele de program   Documente necesare pentru intocmirea dosarului de concurs: a)      Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare; b)      Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c)      Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice; d)     Copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor; e)      Cazierul judiciar; f)       Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, de catre medicul de familie   al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; g)      Curriculum vitae;     Concursul consta intr-o  proba scrisa si un interviu. Pentru a accede la interviu este necesar ca la proba scrisa

Read more »

Anunt angajare femeie servici

21 octombrie 2013
By

RAADPP al  jud. Cluj anunta  organizarea de   CONCURS in data de 05.11.2013, ora 10,00,  la sediul regiei din Cluj-Napoca , str.Aviator Badescu, nr.3-5, pentru ocuparea: -    1 post femeie de serviciu, Compartimentul Administrativ Servicii Cerinte: -    Studii medii -    Disponibilitate privind orele de program Documente necesare pentru intocmirea dosarului de concurs: a)      Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare; b)      Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c)      Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice; d)     Copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor; e)      Cazierul judiciar; f)       Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, de catre medicul de familie   al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; g)      Curriculum vitae;     Concursul consta intr-un  interviu Informatii suplimentare la telefon  nr.0264/594262 sau la sediul regiei Cluj-Napoca, str.Aviator Badescu, nr.3-5, zilnic intre orele 8-15. Depunerea dosarelor se va face la sediul regiei, str.Aviator Badescu, nr.3-5, Biroul Resurse Umane. Data limita pentru

Read more »

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE

18 octombrie 2013
By

    Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr.3-5, telefon 0264/ 598801, fax. 0264/ 594262,  prin prezenta Invitaţie de Participare la Licitaţie, aduce la cunoştinţă publică faptul că în ziua de __5. 11. 2013______  ora __10,00__  organizeaza la sediul Regiei  Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat a judetului Cluj,  licitaţie publică deschisă competitivă, cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ oferit, în vederea închirierii pe o durată de 3 ani a spaţiului de 73,24 mp, situat in Cluj-Napoca, str. Fantanele nr. 3, jud. Cluj.             Destinaţia spaţiului de închiriat este pentru desfăşurarea de activităţi medicale si activităţi medicale conexe, în conformitate cu legislaţia în vigoare.               La licitaţie pot participa persoanele care desfăşoară activitate medicală sau activitate medicală conexă, care au intrat în posesia caietului de sarcini şi fac dovada că au constituit garanţia de participare.             Garanţia de participare la licitatie în cuantum de 1.700 lei,este obligatorie şi se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, virament bancar (cu condiţia confirmării de la bancă până la data deschiderii ofertelor) sau în numerar la caseria R.A.A.D.P.P. a jud. Cluj.              Documentaţia de

Read more »

Solicitare oferta service -Centrale termice

9 octombrie 2013
By

  Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Cluj solicita oferte de pret, in vederea incheierii unui contract de service pentru asigurarea functionarii in parametrii normali a centralelor termice si a instalatiilor de apa, gaz si termice. Contractul se va incheia pentru o perioada de 1 an. Oferta va contine urmatoarele: - pret/revizie periodica/centrala termica; - pret/verificare tehnica periodica si autorizare ISCIR/centrala termica si instalatie gaz; - pret/interventie la solicitarea beneficiarului.   Contractul se va incheia dupa cum urmeaza: -                           4 centrale termice, instalatii de apa, gaz si termice situate in imobilul din Cluj-Napoca, str. Aviator Badescu, nr. 3-5; -                           2 centrale termice, instalatii de apa, gaz si termice situate in imobilul din Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 40; -                           1 centrala termica, instalatii de apa, gaz si termice situate in imobilul din Cluj-Napoca, str. Victor Babes, nr. 1. Ofertantul trebuie sa faca dovada de: - personal calificat autorizat ISCIR atat pentru interventiile la centralele termice  cat si pentru interventiile la instalatiile de apa, gaz si termice; - autorizatie ISCIR pentru societate. Va rugam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 11.10.2013.  

Read more »

INVITATIE DE PARTICIPARE

8 octombrie 2013
By

INVITATIE DE PARTICIPARE   RAADPP a jud. Cluj, va invita sa prezentati oferta dumneavoastra de pret, sub forma lei/ tronson, pentru masuratori topografice, intocmire documentatie si depunere documentatie in vederea intabularii unor drumuri judetene din judetul Cluj anexate prezentei cereri de oferta, aflate in administrarea R.A.A.D.P.P a jud. Cluj. Mentionam ca documentatia finala se va inainta catre beneficiar si in format electronic, care va contine carnetele de teren obtinute in urma masuratorilor topografice. Oferta se va intocmi pentru fiecare sector de drum la care doriti sa executati prestarea de servicii. Se poate oferta un singur tronson de drum sau mai multe. Ofertele de pret se vor depune in original, in plic inchis, la sediul regiei, pana in data de 11 octombrie 2013 ora 11.00 Date contact: ing. Fati Paul tel.  0725 350 030   Cu stima, DIRECTOR GENERAL dr.ing. Bota Iosif Liviu     Intocmit: ing. Fati Paul

Read more »

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

21 iunie 2013
By

  Achiziţie directă pentru: Vopsea pentru marcaj rutier; microbile; diluant pentru marcaj rutier si diluant pentru curatat utilajele de marcat Cod CPV  44811000-8 vopsea pentru marcaj rutier ; 44441000-3 microbile ; 44832200-3 diluanti Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante: Denumire oficială: REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI CLUJ RA Adresă: str. Aviator Badescu, nr.3-5 Localitate: Cluj-Napoca Cod poştal:400082 Ţara:Romania Punct(e) de contact: În atenţia: Muresan Adriana Telefon: +40 264598801 E-mail: raadppjcj@ymail.com Fax: +40 264594262 Adresa/ele de internet (dacă este cazul): raadppjcj@ymail.com   2. Locul de livrare  a produselor: Sediul autoritatii contractante: Cluj-Napoca, str. Aviator Badescu, nr. 3-5, judetul Cluj, cod postal 400082.   3. Categoria şi descrierea produselor   - Vopsea pentru marcaj rutier de culoare: alb, galben, rosu si negru; - Diluant pentru vopsea de marcaj rutier ; - Microbile reflectorizante din sticla; - Diluant pentru curatat utilajele de marcat.   Oferta va contine: - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului din care sa rezulte domeniul de activitate in conformitate cu obiectul achizitiei directe;   - Preturile unitare IN LEI cu si fara TVA pentru  produsele solicitate.   4. Durata contractului de furnizare :

Read more »

Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Cluj ANUNTA

19 iunie 2013
By

Organizarea de CONCURS in data de 26.06.2013 ora 10,00 la sediul regiei din Cluj-Napoca(Aviator Badescu nr. 3-5), pentru ocuparea: - 1 post de ingrijitor cladiri, pentru imobilul situat in comuna Bontida, sat Rascruci, jud. Cluj. Cerinte: – Studii medii/generale - Disponibilitate privind orele de program - Domiciliul in zona comunei Bontida, sat Rascruci. Informatii suplimentare la telefon nr.0264/594262 sau la sediul regiei Cluj-Napoca, str. Aviator Badescu Nr. 3-5 , zilnic intre orele 8,00-15,00. Data limita pentru depunerea dosarului este 25.06.2013 ora 15,00.

Read more »

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj ANUNŢĂ

11 iunie 2013
By

Achiziţie directă pentru:INDICATOARE RUTIERE SI ELEMENTE DE SEMNALIZARE RUTIERA Cod CPV 34992200-9 Indicatoare rutiere; 34928110-2 – Parapete rutiere. Detalii puteti gasi in fisierele anexate. ANEXA 1 anunt indicatoare

Read more »

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj ANUNŢĂ

16 mai 2013
By

Organizarea de CONCURS în data de 30.05.2013 ora 9oo la sediul regiei din Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 3-5, pentru ocuparea următoarelor posturi: - 1 post Director Tehnic – studii superioare tehnice, vechime 5 ani. - 5 posturi diriginţi de şantier – în cadrul Serviciului diriginţi de şantier – atestați in domeniul drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu – de interes local; permis de conducere categoria B. - 1 post de şef birou (auditor intern) – economist – vechime 5 ani in specialitate. - 1 post auditor calitate cu atestat (inginer CFDP) – vechime 5 ani in specialitate. - 1 post inginer topograf sau cadastru – vechime 2 ani in specialitate. - 2 posturi de şofer – categoria B, vechime de minim 5 ani, disponibilitate la program prelungit. - 1 post femeie de serviciu – studii de liceu, vechime de 3 ani ca si ingrijitor. - 1 post electrician – studii minim liceu de specialitate, vechime 5 ani in specialitate. - 1 post mecanic auto – permis conducere categoriile B și C. Depunerea dosarelor de participare la concurs se poate face până cel târziu 29.05.2013 ora 1500. Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj. Informaţiile legate de

Read more »